background

Všeobecné obchodné podmienky

 Benefitný systém - Abonent klub 
  1. Základné ustanovenia a definícia pojmov
  2. Zmluvný vzťah & Registrácia
  3. Platobné podmienky
  4. Osobitné ustanovenia pre Zmluvy uzatvorené Spotrebiteľmi na diaľku
  5. Zrušenie zákazníckeho konta
  6. Reklamačné konanie
  7. Ostatné podmienky
  8. Záverečné ustanovenia

 


1.      Základné ustanovenia a definícia pojmov

1.1.           Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky a spôsob fungovania benefitného systému s názvom  „Abonent klub“, predmetom ktorého je úprava práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom pri využívaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v areáli Mestskej krytej plavárne v Žiline vrátane vonkajších bazénov a zariadení (ďalej len „Mestská krytá plaváreň“) alebo prostredníctvom online systému na webovej stránke Prevádzkovateľa:  www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/, na jej podstránkach a subdoménach. VOP sú zverejnené v areáli  Mestskej krytej plavárne v Žiline na dostupnom mieste, ako aj na webovej stránke Prevádzkovateľa: www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/.  Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom.

1.2.           Všetky podmienky, ktoré tieto VOP neupravujú, sa riadia prevádzkovým poriadkom areálu Mestskej krytej plavárne v Žiline (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/, alebo na vstupe do areálu.

1.3.           Prevádzkovateľom benefitného systému je spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO:46931317, IČ DPH: SK2023647725, Tel. kontakt: +421/41 5655073, E-mail: plavaren@sportzilina.sk

1.4.           Podpisom registračného formulára, prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru od Prevádzkovateľa) Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov, Prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa ktoré sú uvedené na Webovej stránke Prevádzkovateľa: www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/.

 


1.5.           Definícia pojmov

1.5.1.      „Bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Zákazníkom, ktorými sa je Zákazník povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v priestoroch Mestskej krytej plavárne. Zákazník vstupom do priestorov Mestskej krytej plavárne potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi zverejnenými v priestoroch Mestskej krytej plavárne, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.

1.5.2.       „Cena služby (služieb)“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho Cenníka za všetky jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej Služby. Cena služby je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovania Služieb vrátane príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase poskytnutia Služby.

1.5.3.       „Cena tovaru“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom Cenníku, vrátane príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase kúpy tovaru. 

1.5.4.       „Cenník“ je zoznam poskytovaných Služieb a tovaru Prevádzkovateľa, vrátane cien za jednotlivé poskytované Služby, predávané tovary Prevádzkovateľom v priestoroch Mestskej krytej plavárne, pričom môže uvádzať aj trvanie Služby a ďalšie podmienky jej využitia a ďalšie podmienky jednotlivých Služieb. Cenník je k nahliadnutiu online na Webovej stránke Prevádzkovateľa ako aj na viditeľnom mieste v priestoroch Mestskej krytej plavárne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií uvedených v Cenníku. 

1.5.5.       „Doba poskytovania služby“ je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku, počas ktorej je Zákazník oprávnený využívať vybranú Službu Prevádzkovateľa podľa zvolenej Služby a dĺžky jej trvania. 

1.5.6.       „Zákazník“ je fyzická osoba, ktorá je oprávnená k využívaniu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v priestoroch Mestskej krytej plavárne a ktorá uzatvorila s Prevádzkovateľom zmluvu niektorým zo spôsobom definovaných v týchto VOP.

1.5.7.      ,,Kredit“ vyjadruje finančné prostriedky pripísané na Kreditné konto Zákazníka, označené ďalej v týchto VOP aj ako „Elektronická peňaženka“ v závislosti od výšky určenej Zákazníkom a uhradenia tomu zodpovedajúcej finančnej čiastky Zákazníkom Prevádzkovateľovi cez dostupné platobné možnosti. Kredit, ktorého hodnota bola obnovená jedným zo spôsobov určených týmito VOP za peňažné prostriedky Zákazníka sa považuje za „Štandardný kredit“. Hodnota kreditu poskytnutá Zákazníkovi Prevádzkovateľom bez peňažného plnenia Zákazníka za poskytnuté Služby alebo tovar sa považuje za „Bonusový kredit“. Kredit je možné dobíjať spôsobmi, ktoré umožňuje Prevádzkovateľ, najmä však platobnou kartou alebo v pokladni Prevádzkovateľa v areáli Mestskej krytej plavárne. O dobití Kreditu bude Zákazníkovi vystavené potvrdenie. Dobitím Kreditu nedochádza k zakúpeniu Služieb/tovarov, predstavuje len zálohu na úhradu ceny za Služby a tovar čerpaný Zákazníkom. Dostupným Kreditom uhrádza Zákazník, resp. je mu z Kreditu odrátavaná, cena jednotlivých samostatne poskytovaných Služieb alebo odobraného tovaru Zákazníkom vo výške podľa platného Cenníka. Možnosť uplatnenia Kreditu je obmedzená na 3 roky od posledného dňa využitia ktorejkoľvek Služby/zakúpenia tovaru u Prevádzkovateľa (zaznamenaný v Zákazníckom konte Zákazníka Prevádzkovateľom), alebo dobitia Kreditu. V prípade reklamácie výšky zostatku Kreditu na Kreditnom konte je Zákazník povinný predložiť Prevádzkovateľovi posledné potvrdenie o dobití Kreditu. 

1.5.8.      „Kreditné konto“ alebo „Elektronickú peňaženku“  môžu využiť Zákazníci Prevádzkovateľa, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Kreditné konto je prístupné pre Zákazníka, ktorý má vytvorené Zákaznícke konto a je jeho súčasťou. Kreditné konto je aktivované pripísaním prvého vkladu Kreditu na Kreditné konto. Podmienkou pred prvým vkladom cez Zákaznícke konto je, že Zákazník bude mať overený email v Zákazníckom konte. V Kreditnom konte Zákazníka je uvádzaná výška Kreditu Zákazníka, t. j. aktuálna výška finančných prostriedkov ( Štandardného Kreditu), ktoré vložil Zákazník na svoje Zákaznícke konto, vrátane Bonusového Kreditu, získaného od Prevádzkovateľa, po odpočítaní úhrad za vybrané Služby alebo tovary objednané/čerpané Klientom.

1.5.9.       „Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti  umiestnenia prevádzky Prevádzkovateľa.

1.5.10.   „Prevádzkovateľom“ je obchodná spoločnosť  Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO:46931317, IČ DPH: SK2023647725, Tel. kontakt: +421/41 5655073, E-mail: plavaren@sportzilina.sk.

1.5.11.   „Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Zákazníka alebo inej osoby vstupujúcej do priestorov Mestskej krytej plavárne vypracovaný Prevádzkovateľom. Zákazník vstupom do priestorov Mestskej krytej plavárne potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii pri vstupe do areálu Mestskej krytej plavárne a na webovej stránke Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny Prevádzkového poriadku.

1.5.12.   „Služba“ je služba poskytovaná Prevádzkovateľom v priestoroch  Mestskej krytej plavárne počas prevádzkovej doby, ktorá predstavuje záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Zákazníkovi zvolené Služby (prístup do zvolených priestorov Mestskej krytej plavárne a využitia jeho služieb a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v dojednanom rozsahu Zákazníkovi) za podmienok uvedených v týchto VOP a Cenníku.

1.5.13.   „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5.14.  ,,Web stránka“ je internetová stránka Prevádzkovateľa, www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/, prostredníctvom, ktorej sa dá cez príslušné rozhranie Web stránky/internetovej aplikácie dostať na Zákaznícke konto Zákazníka a vykonať vybrané úkony Zákazníka, ktoré sú Prevádzkovateľom umožnené.

1.5.15.   „Zákaznícke konto“ je konto vytvorené Zákazníkom jedným zo spôsobov poskytnutých Prevádzkovateľom v zmysle týchto VOP, a to (i) prostredníctvom Web stránky Prevádzkovateľa: www.online.iclub.sk/klient/mkp-za a následným potvrdením registrácie, alebo (ii) prostredníctvom recepcie Mestskej krytej plavárne a následným podpisom registračného formulára, a to vždy s overeným e-mailom. Ak nie je ďalej uvedené inak, existencia Zákazníckeho konta je podmienkou využívania Služieb Prevádzkovateľa v zmysle týchto VOP. Zákaznícke konto je Klientovi prístupné prostredníctvom Web stránky po zadaní registrovanej emailovej adresy a zadaní zvoleného hesla a rovnako na recepcii  Mestskej krytej plavárne po identifikácii Zákazníka prostredníctvom Platného identifikačného dokladu.

1.5.16.   „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o poskytnutí Služieb/kúpe tovaru, Zmluva o členstve v Abonent klube, podmienky ochrany súkromia a osobných údajov, reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, Prevádzkový poriadok a iné zmluvné dokumenty, ktoré sa vzťahujú na vybrané Služby a ktoré sú označené ako súčasť právneho vzťahu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom.

1.5.17.   „Zákon o predaji na diaľku“ je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 


2.      Zmluvný vzťah & Registrácia

2.1.           Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom, spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Mestskej krytej plavárne a objednávateľom, ktorým je fyzická osoba (ďalej len „Zákazník“),  vzniká na základe:

2.1.1.       Osobnej registrácie na recepcii Mestskej krytej plavárne a následným podpisom registračného formulára, čím Zákazník súhlasí s vyplnenými údajmi.

2.1.2.       Online registrácie na webovej stránke www.online.iclub.sk/klient/mkp-za a následným potvrdením registrácie, čím Zákazník súhlasí s vyplnenými údajmi.

2.2.           Po úspešnej online registrácií je na platné a plnohodnotné dokončenie registrácie potrebná osobná návšteva na recepcii Mestskej krytej plavárne s platným dokladom totožnosti, pre korektné overenie osobných údajov Zákazníka. Následne získa Zákazník predvolený základný Abonent vstup a vlastný čipový náramok podľa ceny v platnom Cenníku  Prevádzkovateľa a Zákazníkovi bude vytvorené Zákaznícke konto, resp. Osobný profil Zákazníka.

2.3.           V prípade, ak má Zákazník nárok na zľavnený Abonent vstup, je potrebné túto skutočnosť preukázať platným dokladom preukazujúcim oprávnenie čerpať zľavu. Do osobného profilu Zákazníka bude vyhotovená jeho fotografia a platnosť tejto zľavy je 1 rok odo dňa aktivácie. Nárok na zľavnený vstup majú nasledujúce osoby podľa platného cenníka služieb prevádzkovateľa:

2.3.1.       Osoba do dňa dovŕšenia 16. roku veku

2.3.2.       Študent do dňa dovŕšenia 26. roku veku

2.3.3.       Osoba s preukazom ISIC, ITIC, EURO<26

2.3.4.       Osoba vo veku nad 60 rokov

2.3.5.       Osoba ŤZP

2.3.6.       Darca krvi (držiteľ SJP, ZJP, DJP)

2.4.           Po vzniku zmluvného vzťahu sa Prevádzkovateľ Zákazníkovi a všetkým dotknutým osobám zaväzuje zabezpečiť produkty a služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s ich podmienkami, zmluvnými záväzkami Prevádzkovateľa, kategóriami vstupného a ustanoveniami Prevádzkového poriadku, otváracími hodinami a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 


3.      Platobné podmienky

3.1.           Vklad peňažného kreditu do elektronickej peňaženky Zákazníka je možné uskutočniť osobne na pokladni Prevádzkovateľa v areáli Mestskej krytej plavárne, alebo elektronicky na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.online.iclub.sk/klient/mkp-za.

3.2.           Zákazník môže vložiť ľubovoľnú sumu kreditu zaokrúhlenú na celé EUR, pričom minimálna čiastka, ktorú Zákazník môže vložiť na svoju elektronickú peňaženku je 20,00€.

3.3.           Zákazník získa pri vložení peňažného kreditu automaticky od Prevádzkovateľa aj tzv. „bonus kredit“, ktorého hodnota je automaticky percentuálne vypočítaná podľa nasledujúcich pravidiel:

3.3.1.       Pri vložení kreditu v hodnote od 20,00€ do 49,00€ získa Zákazník 10 % bonus kredit z výšky dobitého kreditu.

3.3.2.       Pri vložení kreditu v hodnote od 50,00€ do 149,00€ získa Zákazník 20 % bonus kredit z výšky dobitého kreditu.

3.3.3.       Pri vložení kreditu v hodnote viac ako 150,00€ získa Zákazník 30% bonus kredit z výšky dobitého kreditu.

3.4.           Pri vložení kreditu prostredníctvom internetovej stránky, je Zákazník automaticky presmerovaný na ONLINE platobnú bránu, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 50 010 301. O úspešnej platbe bude Zákazník informovaný e-mailovou správou, kde následne obdrží aj faktúru s potvrdením platby.

 


4.      Osobitné ustanovenia pre Zmluvy uzatvorené Spotrebiteľmi na diaľku

4.1.          Ak došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla má sa za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.2.          Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Prevádzkovateľ týmto: 

4.2.1.      poučuje Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy, a 

4.2.2.      Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a). 

4.3.          Spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to: 

4.3.1.      ak Spotrebiteľ uzavrie Zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie Služieb v 14-dňovej lehote na odstúpenie od Zmluvy začínajúcej sa uzavretím Zmluvy,

4.3.2.      ak sa poskytovanie Služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby.

4.4.          Spotrebiteľ je oprávnený, s výnimkou ustanovení bodov 4.2 a 4.3, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a to v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy potvrdeného vlastnoručným podpisom. Formulár je dostupný na recepcii Mestskej krytej plavárne alebo na webovej stránke Prevádzkovateľa www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/. Potvrdený  (vlastnoručne podpísaný) formulár je potrebné doručiť osobne na recepciu Mestskej krytej plavárne alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa: Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08  Žilina.

 


5.      Zrušenie Zákazníckeho konta

5.1.           V prípade, ak Zákazník požiada Prevádzkovateľa o zrušenie svojho Zákazníckeho konta u Prevádzkovateľa, je Zákazník povinný ešte pred týmto zrušením vyčerpať všetky finančné prostriedky v elektronickej peňaženke (resp. na Kreditnom konte). Nevyčerpaný Bonusový Kredit nie je možné vrátiť ani vyplatiť. Ak Zákazník nie je schopný v odôvodnených prípadoch vyčerpať finančné prostriedky je možné na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa a na písomnú žiadosť Zákazníka previesť tieto finančné prostriedky na elektronickú peňaženku (resp. Kreditné konto) iného Zákazníka, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky  alebo je  možné  na základe písomnej žiadosti Zákazníka nevyčerpané finančné prostriedky tvoriace nevyčerpaný Štandardný kredit (t.j. po odpočítaní hodnoty poskytnutého Bonusového kreditu), znížený o manipulačný poplatok, vrátiť Zákazníkovi prevodom na jeho bankový účet uvedený v písomnej žiadosti na základe vystaveného dobropisu Prevádzkovateľa. Pri vrátení nevyčerpaného Štandardného kreditu je Prevádzkovateľ oprávnený znížiť jeho hodnotu o hodnotu manipulačného poplatku vo výške 7,50 EUR s DPH. Zákazník nemá nárok na vyplatenie náhrady za nevyčerpaný Bonusový kredit. Žiadosť o vrátenie Štandardného kreditu je Zákazník povinný si uplatniť osobne v pokladni Mestskej krytej plavárne. Do doby požiadania Zákazníka o vrátenie nevyčerpaného Štandardného kreditu  spôsobom určeným týmito VOP nie je Prevádzkovateľ povinný nevyčerpaný Štandardný kredit Zákazníkovi vrátiť. Právo Zákazníka požiadať o vrátenie nevyčerpaného Štandardného kreditu  zanikne do jedného roka odo dňa zániku platnosti zmluvy.

5.2.           Prevádzkovateľ si vyhradzuje 14 dní na spracovanie žiadosti.

 


6.      Reklamačné konanie

6.1.           Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že elektronická peňaženka, v čase plnenia a po celú dobu platnosti, má vlastnosti výslovne vymienené, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy, a že nemá právne vady.

6.2.           Zákazník reklamáciu nákupu alebo použitia elektronickej peňaženky, či zlyhania systému alebo pochybenia treťou osobou, môže uplatniť osobne na recepcii Mestskej krytej plavárne počas otváracích hodín alebo písomne prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: podpora@sportzilina.sk.

6.3.           V prípade oznámenia reklamácie prostredníctvom e-mailu, musí byť e-mailová adresa Zákazníka totožná s e-mailovou adresou uvedenou Zákazníkom pri registrácií v osobnom profile Zákazníka.

6.4.           Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje Zákazníka (Meno a priezvisko, e-mailovú adresu Zákazníka) a čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý Zákazník reklamuje.

6.5.           Prevádzkovateľ sa bude snažiť k reklamáciám vyjadriť čo najskôr ako to bude možné, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.

6.6.           Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa, alebo okolnosti na strane Zákazníka, na základe ktorých Zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené produkty alebo služby Prevádzkovateľa, v takýchto prípadoch nevzniká Zákazníkovi nárok na vrátenie úhrady alebo zľavu z  produktov a služieb. Prevádzkovateľ zároveň nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil a nezavinili ju ani jeho dodávatelia produktov a služieb v prípadoch, kedy bola zákazníkovi škoda spôsobená treťou osobou alebo stranou, ktorá nie je spojená s poskytovaním produktov a služieb Prevádzkovateľa, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, teda najmä v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, čiže takzvaného zásahu vyššej moci.

 


7.      Ostatné podmienky

7.1.           Zákazník môže vlastniť v jeden moment iba jeden čipový náramok, spárovaný so svojím osobným profilom. V prípade straty čipového náramku, môže Zákazník požiadať o zakúpenie nového náramku podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa osobne na recepcii Mestskej krytej plavárne.

7.2.           Využívanie služieb a produktov čerpaných z elektronickej peňaženky registrovaného Zákazníka je určené výhradne pre majiteľa elektronickej peňaženky. Čipový náramok je neprenosný a jeho užívanie je pravidelne námatkovo kontrolované zodpovednými osobami Prevádzkovateľa  pri vstupe Zákazníka do areálu Mestskej krytej plavárne.

7.3.           Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na blokáciu elektronickej peňaženky a osobného profilu Zákazníka v prípade zistenia porušenia týchto VOP, Prevádzkového poriadku alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Následné využívanie služieb a produktov už nebude Zákazníkovi zo strany Prevádzkovateľa ďalej umožnené, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

7.4.           Platnosť elektronickej peňaženky, resp. Kreditného konta a osobného profilu registrovaného Zákazníka je časovo obmedzená na 3 roky od poslednej aktivity Zákazníka, do ktorej spadá využitie služieb, dobitie kreditu alebo nákup produktov zo strany Zákazníka prostredníctvom jeho Kreditného konta. Zákazník je povinný vyčerpať Kredit počas uvedenej lehoty. Ak bolo zo strany Zákazníka požiadané o zrušenie jeho Zákazníckeho konta, resp. o zrušenie Zmluvy, je Zákazník povinný vyčerpať Kredit najneskôr do dňa zrušenia jeho Zákazníckeho konta, resp. do dňa ukončenia Zmluvy. Zákazník bude najneskôr 2 týždne pred uplynutím uvedenej lehoty automaticky upozornený prostredníctvom  zaslanej e-mailovej správy  na blížiaci sa termín ukončenia platnosti jeho Kreditného konta a osobného profilu. Po márnom uplynutí tejto lehoty bude osobný profil a elektronická peňaženka Zákazníka nenávratne vymazaná zo systému Prevádzkovateľa bez nároku na obnovenie vymazaných údajov a bez nároku na akúkoľvek náhradu zo strany Prevádzkovateľa.

7.5.           V prípade ak zákazník opustí areál plavárne bez jeho povinnosti korektne ukončiť pobyt priložením čipového náramku na turniket pri odchode, bude mu na konci dňa automaticky doúčtovaný celodenný vstup.

7.6.           Abonent môže byť držiteľom iba jedného abonentského účtu a čipového náramku.

 


8.      Záverečné ustanovenia

8.1.           Tieto VOP sú platné a účinné od 05.10.2022 a v celom rozsahu nahrádzajú platnosť doterajších Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

8.2.           Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi prostredníctvom oznámenia uverejnenom na Webovej stránke Prevádzkovateľa: www.sportzilina.sk/plavaren-zilina/.

8.3.           Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má Zákazník právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny VOP; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy v uvedenej lehote, považuje sa toto konanie Zákazníka za súhlas s novým znením VOP. Práva a povinnosti Zákazníkov (Spotrebiteľov), vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku, v zmysle článku 4 týchto VOP, týmto nie sú dotknuté.

8.4.           Prevádzkovateľ a Zákazník sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.

8.5.           Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6.           Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom zo zmluvy uzatvorenej na diaľku (napríklad prostredníctvom Web stránky Prevádzkovateľa) sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami Zákona o predaji na diaľku a Občianskeho zákonníka. 

8.7.           Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Zákazníkov), ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), pričom Zákazníkom poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných údajov v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na Webovej stránke. 

8.8.           Podnety Zákazníkov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese: podpora@sportzilina.sk. 

8.9.           Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Zákazníka, na základe ktorých Zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká Zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu Služieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na Prevádzkach Prevádzkovateľa (napr. prerušené dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné okolnosti, ktoré nastanú nezávisle od vôle Prevádzkovateľa.

8.10.        Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia. 

8.11.        Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom zo zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

8.12.        Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Prevádzkovateľa, mailom na adrese uvedenej na jeho Web stránke. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

 

 

 

V Žiline dňa 30.9.2022

 

Ing. Jaroslav Koválik

konateľ spoločnosti