background
24/7
Ak máte otázky,
sme tu pre Vás.
Kontakty
Prevádzkový poriadok

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

Subjekt: Mestská krytá plaváreň Žilina

 

 

Platný a účinný od 01.06.2021

 

1          Základné ustanovenia

1.1               Návštevníci sú povinní sa pred vstupom do priestorov areálu MKP, s.r.o., zoznámiť s Prevádzkovým poriadkom. Prevádzkový poriadok je zverejnený vo vestibule krytej plavárne, vestibule letného kúpaliska a na webovej stránke www.plavarenzilina.sk

1.2               Zaplatením vstupného a vstupom do priestorov MKP, s.r.o. súhlasia zákazníci s Prevádzkovým poriadkom.

1.3               Prevádzkový poriadok musí byť všetkými návštevníkmi počas prevádzkovej doby bezpodmienečne dodržiavaný. Určuje podmienky bezpečnej a hygienicky nezávadnej prevádzky vo všetkých priestoroch areálu MKP, s.r.o.

2          Vstup do priestorov areálu

2.1               Vstup do všetkých zariadení areálu (Krytý bazén, Letné kúpalisko, Sauna) je povolený iba s platným čipovým náramkom. Čipový náramok je možné zakúpiť iba v recepcií MKP. Ceny služieb sú zverejnené na cenníku pri recepcií a na webovej stránke www.plavarenzilina.sk. Za stratené čipové náramky sa náhrada neposkytuje.

2.2               Ku zakúpenej platnej vstupenke dostane návštevník čipový náramok, ktorý mu umožňuje prechod cez turnikety príslušných návštevníckych zón a uzamknutie skrinky a kontrolu zostávajúceho času do konca platnosti vstupenky.

2.3               Predaj čipových náramkov začína otváracou dobou a končí 45 minút pred zatváracou dobou.

2.4               Návštevníci sú povinní si uschovať svoju účtenku o zakúpení jednorazového vstupu po celú dobu pobytu v areáli MKP.

2.5               Návštevníci sú povinní mať čipový náramok pri sebe po celú dobu pobytu v areáli MKP.

2.6               Všetky čipové náramky vydané ku zakúpenej jednorazovej vstupenke sú majetkom MKP a návštevníci sú povinní pri odchode z areálu vrátiť do zberača náramkov.

2.7               Zamestnanci pokladne, šatni a pri bazéne majú povinnosť odmietnuť vstup do areálu osobám, ktorým podľa tohto prevádzkového poriadku nebol vstup povolený (v zmysle ustanovenia článku 3). V prípade naplnenia kapacity areálu je pokladníčka povinná odmietnuť vydanie čipového náramku.

2.8               Vedenie MKP si vyhradzuje právo vyčleniť prevádzkové hodiny pre športové a iné významné akcie. Za týmto účelom môže byť celý areál uzavretý. Verejnosť musí byť vždy o takejto zmene s predstihom informovaná a to minimálne oznámením vo vstupnej hale alebo na webovej stránke www.plavarenzilina.sk

2.9               Prevádzkovateľom a správcom areálu je Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. Vysokoškolákov 8, 010 08  Žilina.

3          OBMEDZENIE VSTUPU DO AREÁLU

3.1               Z hygienicko-bezpečnostných dôvodov do zariadenia nesmú vstupovať osoby s infekčnými, prenosnými chorobami a chorobami vzbudzujúcimi odpor, osoby zahmyzené, osoby s otvorenými ranami, osoby so zreteľne zanedbanou osobnou hygienou a osoby pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

3.2               Osoby trpiace psoriázou alebo atopickým ekzémom majú vstup do areálu povolený. Tieto choroby nie sú nákazlivé.

3.3               Taktiež sa môže odmietnuť vstup osobám, ktorých návšteva by mohla narúšať poriadok, bezpečnosť prevádzky a čistotu v bazénoch, ako aj osobám nerešpektujúcich mravné a spoločenské zásady.

3.4               Z priestorov areálu MKP môže byť vylúčený bez vrátenia vstupného aj ten návštevník, ktorý napriek napomenutiam, poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa areálu. Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať o asistenciu orgány polície.

3.5               Vstup do areálu MKP môže byť zakázaný aj osobám, ktorých návšteva by mohla opodstatnene narušiť poriadok, bezpečnosť, čistotu alebo zvyčajné nerušené využitie priestorov areálu a ktorých správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.

3.6               Do priestorov areálu MKP je zakázaný vstup so zvieratami.

3.7               Do vestibulu sa zakazuje nosiť bicykle, kolieskové korčule, skejtbordy a podobne. Zakazuje sa odkladať bicykle mimo priestorov na to určených.

4          Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

4.1               Každý návštevník areálu je povinný správať sa ohľaduplne, disciplinovane a bezpodmienečne dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku ako aj pokyny zamestnancov areálu, ktorí sú osobne zodpovední za vytvorenie bezpečného a hygienicky nezávadného prostredia.

4.2               Návštevník areálu sa môže pohybovať iba v priestoroch určených pre verejnosť.

4.3               Čas pobytu v areáli MKP začína zakúpením čipového náramku a končí odovzdaním čipového náramku do zberača náramkov turniketu alebo prechodom abonenta turniketom. Ak prekročí návštevník dobu určenú ku pobytu, ktorú má zaplatenú je povinný doplatiť doplatok podľa platného cenníka, ktorý zodpovedá dĺžke času o ktorú pobyt prekročil. 45 minút pred koncom prevádzkového času je vstup do areálu pre nových návštevníkov uzavretý.

4.4               15 minút pred ukončením prevádzkovej doby areálu musia návštevníci opustiť bazény aby sa stihli do uzavretia šatne osušiť a obliecť.

4.5               Návštevníci môžu využívať šatňové skrinky a prezliekacie kabíny. Počas používania šatňovej skrinky je návštevník povinný mať skrinku riadne uzamknutú. V prípade, ak tomu tak nebude, správca areálu nezodpovedá za prípadné straty alebo odcudzené veci zo skrinky. Návštevníci sú povinný sa prezliekať a odkladať svoje veci iba v priestoroch ku tomu určených. Za odcudzené väčšie čiastky peňazí, klenoty alebo iné cenné predmety prevádzkovateľ areálu neručí.

4.6               Prevádzkovateľ areálu neručí za veci, ktoré si návštevníci odložia mimo uzamykateľnej skrinky alebo do neuzamknutej skrinky. Nájdené predmety sa odkladajú v pokladni MKP po dobu 1 mesiaca.

4.7               Návštevník je povinný z hygienických dôvodov pred vstupom do bazéna osprchovať si celé telo vodou. Neuposlúchnutie tohto nariadenia bude mať za následok vylúčenie z areálu MKP bez vrátenia vstupného.

4.8               Do priestorov šatní musí zákazník vstúpiť vždy riadne osušený.

4.9               V priestoroch areálu MKP s výnimkou spŕch, je zakázané sa pohybovať nahý (bez plaviek)

4.10            Plávanie v bazénoch je povolené iba v odeve na tom určenom (plavky). Ku plávaniu neslúži napríklad: spodné prádlo, tričko alebo športový úbor a pod. Návštevníkom v takomto odeve nebude umožnený vstup do bazéna. Návštevníci s dlhšími vlasmi ich nesmú mať pri vstupe do bazénu rozpustené a musia ich mať stiahnuté gumičkou a pod.

4.11            Návštevník je povinný sa v areáli pohybovať pomaly a opatrne, aby sa nepošmykol a prípadne nezranil seba alebo iných návštevníkov. Návštevník je povinný sa správať ohľaduplne a dávať si pozor na svoje veci.

4.12            Používanie plaveckého bazénu môže byť v niektorých prevádzkových hodinách obmedzené. V týchto hodinách môže byť celý bazén alebo jeho časť vyhradený nájomcom (plavecká výuka, tréning športových klubov alebo iných subjektov). Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom tieto akcie rušiť.

4.13            Pri organizovaní niektorých športových akcií je verejnosti umožnený vstup na tribúnu za prítomnosti zodpovedných usporiadateľov.

4.14            V prípade poškodenia alebo znečistenia akéhokoľvek priestoru  alebo zariadenia v areáli, je návštevník povinný túto skutočnosť nahlásiť obsluhe a uhradiť vzniknutú škodu, pričom výška úhrady je daná nákladmi na uvedenie zariadenia do pôvodného stavu.

5          VEREJNOSTI JE ZAKÁZANÉ

5.1               Zdržiavať sa v priestoroch areálu bez platného čipového náramku. Vchádzať do priestoru šatní, spŕch a bazéna obutý s výnimkou šľapiek.

5.2               Vstupovať do oddelení alebo miest určených pre osoby iného pohlavia, do priestorov neurčených pre verejnosť a všade tam kde je označený zákaz vstupu.

5.3               Kričať, pískať, robiť hluk, behať, skákať do bazéna, vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby do bazénu, chovať sa odporujúco zásadám bezpečnosti a mravnosti, trhať kvety a stúpať na kvetinové záhony, akokoľvek znečisťovať priestory areálu, používať sklenené veci a iné veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenie, svojvoľne premiestňovať zariadenie, svojvoľne používať lekárničku prvej pomoci bez vedomia zamestnancov MKP, používať záchranárske pomôcky a volať o pomoc bez príčiny.

5.4               Používať plutvy a iné potápačské pomôcky okrem vyhradených hodín a dráh na to určených.

5.5               Vyhotovovať zvukový alebo obrazový záznam v areáli MKP bez povolenia prevádzkovateľa.

5.6               Vstupovať do bazénu bez predchádzajúceho osprchovania sa, používať žuvačky, pľuť do vody a na podlahu, močiť do bazénu, čistiť alebo prať prádlo, odhadzovať odpadky mimo odpadkových košov alebo akýmkoľvek iným spôsobom znečisťovať priestory areálu.

5.7               Používať šampóny v sklenených obaloch, holiť sa žiletkami, škrabkami, strihať nechty a vlasy. Odhadzovať alebo odkladať ihly alebo iné predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov. Brať zo sebou sklenené alebo iné predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Používať akékoľvek osobné spotrebiče, s výnimkou fénov na šatniach.

5.8               Prinášať akékoľvek horľaviny, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo inak ohroziť zdravie iných osôb.

5.9               Násilne otvárať prezliekacie kabíny, šatňové skrinky alebo kabíny na sociálnych zariadeniach.

5.10            Fajčiť vo všetkých priestoroch areálu MKP, s výnimkou miest k tomuto účelu určených a označených.

5.11            Konzumovať jedlo vo všetkých priestoroch vnútorného areálu MKP, s výnimkou miest k tomu určených (bufet). V priestoroch letného kúpaliska je zakázané konzumovať jedlo pri bazénoch a ich tesnej blízkosti.

5.12            Nosiť na krku retiazky a prívesky všetkého druhu a iné ostré predmety, ktoré by mohli ohroziť vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných návštevníkov.

5.13            V areáli letného kúpaliska odkladať bicykle mimo priestorov na to určených.

5.14            Vyžadovať od zamestnancov MKP služby, odporujúce tomuto prevádzkovému poriadku.

5.15            Uskutočňovať dychové cvičenia pod vodou a plávania pod vodou na nádych, ktoré môže byť povolené iba v rámci prenájmov kedy zodpovednosť za kúpajúcich preberá organizátor výuky alebo po dohode s plavčíkom. Pri tejto činnosti sú návštevníci povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.

6          ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE VSTUP A POBYT DETÍ V PRIESTOROCH

6.1               Deti do 11 rokov majú povolený vstup a pobyt v priestoroch areálu MKP iba pod stálym dohľadom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca môže doprovodom a stálym dohľadom na dieťa v priestoroch areálu MKP poveriť osobu staršiu ako 18 rokov. Táto osoba musí byť oboznámená o psychickom, fyzickom a zdravotnom stave dieťaťa a s jeho schopnosťami pohybovať sa vo vode tak, aby táto poverená osoba bola schopná rozhodovať o možnostiach využitia bazénov a atrakcií dieťaťom v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.

6.2               Deti do veku 6 mesiacov nemajú prístup do žiadneho bazénu. Deti od veku 6 mesiacov až 3 roky, nemajú prístup do plaveckého bazénu. Do 3 rokov dieťaťa je potrebné mať v detských bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov povolené.

6.3               Deťom od 3 rokov je povolený vstup do všetkých bazénov s ohľadom na plavecké schopnosti dieťaťa v doprovode osoby spĺňajúcej podmienky bodu 6.1. tohto prevádzkového poriadku.

6.4               Deťom od 7 rokov je povolený vstup do sauny v doprovode osoby spĺňajúcej podmienky bodu 6.1. tohto prevádzkového poriadku.

6.5               Organizované skupiny detí a mladistvých do 18 rokov majú povolený vstup a pobyt v priestoroch areálu MKP, iba s doprovodom a pod stálym dohľadom primeraného počtu zodpovedných osôb. Primeraný počet zodpovedných osôb stanovuje vedúci skupiny. Minimálne 2 zodpovedné osoby na 15 detí a mladistvých. V prípade straty kontroly nad neplnoletými okamžite informuje zodpovedná osoba zamestnancov plavárne a poskytne im súčinnosť pri prípadnom zásahu.

7          MIMORIADNE UDALOSTI

7.1               Miestnosť plavčíka (ošetrovňa) je zreteľne označená. Úraz návštevníci hlásia plavčíkovi alebo inému zodpovednému zamestnancovi MKP.

7.2               O úraze bude spísaný protokol, v ktorom budú uvedené okolnosti za ktorých úrazu došlo a ďalšie skutočnosti, dôležité pre posúdenie zodpovednosti za vzniknutú ujmu na zdraví. Vyplnený protokol podpíše zranený, prípadne jeho zákonný zástupca a zástupca prevádzkovateľa. Návštevníci sú povinní poskytnúť pravdivé a úplne údaje potrebné ku identifikácií svojej osoby.

7.3               Za poranenia alebo úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

7.4               Úraz alebo mimoriadna udalosť (krádež, poškodenie), musí byť oznámená v deň, kedy došlo k jej vzniku, pokiaľ je možné do konca platnosti zakúpenej vstupenky, aby mohli byť okolnosti pri ktorých vzniklo k škode na zdraví alebo zariadení riadne a včas zistené a prešetrené.

8          VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

8.1               Je povinnosťou návštevníkov správať sa tak, aby ich správanie neodporovalo zásadám slušného, bezpečného, ohľaduplného a hygienicky nezávadného správania. Návštevníci aj zamestnanci sú povinný používať vybavenie areálu tak, aby nedochádzalo ku jeho poškodeniu alebo znečisteniu. Porušenie prevádzkového poriadku, neuposlúchnutie zákazov a pokynov zamestnancov areálu, poškodenie majetku alebo zdravia, môže mať za následok vykázanie z uvedených priestorov areálu MKP bez náhrady prípadne stíhanie podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že návštevník svojim správaním spôsobí škodu druhej osobe alebo na majetku areálu, je povinný túto škodu uhradiť vrátane prípadných ďalších následkov.

8.2               V prípade, ak dôjde ku poškodeniu alebo ujme návštevníka areálu je návštevník povinný ihneď túto škodu ohlásiť príslušnému zamestnancovi areálu (recepcia MKP, plavčík, atď...) a spísať zápis s uvedením všetkých skutočností. V prípade ak nedôjde ku okamžitému nahláseniu škody alebo ujmy, nemôže prevádzkovateľ areálu poskytnúť vymáhanú náhradu škody.

8.3               Bez povolenia prevádzkovateľa areálu je zakázané v priestoroch areálu vykonávať akúkoľvek formu propagačnej, distribučnej alebo podnikateľskej činnosti, hlavne predaj výrobkov, tovaru a služieb.

8.4               Využívanie zariadení alebo služieb v areáli MKP, v rámci prenájmov je možné len na základe uzatvorených zmlúv medzi prevádzkovateľom a príjemcov služieb. Ustanovenie prevádzkového poriadku sú pre príjemcov služieb na základe zmlúv záväzné vo všetkých prípadoch, keď nie sú odlišné od ustanovenia zmluvy. V takýchto prípadoch platia podmienky stanovené v zmluve.

8.5               V celom areáli je zakázané lepiť akékoľvek oznámenia, letáky, plagáty a podobne. Pre tieto osoby môže vyhradiť zodpovedná osoba prevádzkovateľa plochu a stanoviť jej ďalšie podmienky využívania plochy. Za nerešpektovanie tohto ustanovenia, je stanovená pokuta vo výške 50€.

8.6               V celom areáli je zakázaná akákoľvek propagácia politických strán a hnutí alebo šírenie národnostnej, rasovej a náboženskej nenávisti.

8.7               Sťažnosti a želania týkajúce sa zamestnancov, prevádzky, služieb alebo stavu zariadení v areáli MKP, môžu návštevníci napísať do knihy priania a sťažností, ktorá je uložená v recepcií MKP alebo na e-mail plavaren@ssz.zilina.sk

8.8               Priestory areálu MKP sú monitorované kamerovým systémom. Kamerový systém je zriadený ku zaisteniu ochrany života a zdravia návštevníkov areálu a ku zaisteniu ochrany majetku. Správcom kamerového systému je Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Kompletné spracovanie osobných údajov nájdete na želanie v recepcií MKP alebo na webovej stránke www.plavarenzilina.sk

8.9               Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov a zamestnancov areálu.

8.10            V naliehavých prípadoch volajte telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém (tiesňové volanie)                               112

Lekárska služba (tiesňové volanie)                                                       155

Polícia (tiesňové volanie)                                                                      158

Mestská polícia (tiesňové volanie)                                                       159

Hasiči (tiesňové volanie)                                                                       150