background
24/7
Ak máte otázky,
sme tu pre Vás.
Kontakty
Prevádzkový poriadok ZŠ

1. Účel

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 6 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a poviru1osti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na zimnom štadióne, ako aj povinnosti prevádzkovateľa, ktorý zimný štadión spravuje a prevádzkuje. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku zimného štadióna, ako aj pre návštevníkov, ktorí sa nachádzajú v jeho priestoroch.

 

2. Definície

 

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov, na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

Účastník - je osoba, ktorá sa z dôvodu športového, kultúrneho, alebo obdobného podujatia zdržiava na štadióne, v jeho priestoroch alebo v jeho blízkosti (divák, hráč, tréner, rozhodca, člen realizačného tímu, člen usporiadateľskej služby, príslušník PZ, novinár, fotograf, člen štábu televízie, rozhlasu, iná osoba); osoba, ktorá sa premiestňuje na štadión alebo odchádza zo štadióna.

 

3. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľ: Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

Sídlo: Vysokoškolákov 8, 010 08  Žilina

IČO:        46 931 317

DIČ:       2023647725

 

Kontakt: tel. č.: +421/41 2020 215

e-mail: stadion@sportzilina.sk

 

Prevádzka:  Zimný štadión, Športová 5, Ol O 01  Žilina

O prevádzku zimného štadióna sa starajú zamestnanci v profesiách: vedúci prevádzky, zástupca prevádzky, strojník, rolbista, vrátnik, údržbár, upratovačka.

 

4. Druh, spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

 

Zimný štadión sa nachádza v športovom areáli v centre Žiliny a je využívaný najmä na tréningy a zápasy hokejistov Mestského hokejového klubu Žilina, Mestského hokejového klubu mládeže Žilina, tréningy krasokorčuľovania a v zimnom období aj na verejné korčuľovanie. Okrem športovej činnosti slúži zimný štadión  aj na usporiadanie kultúrnych podujatí a sústredenia iných družstiev ľadového hokeja.

Priestory zimného štadióna sa delia podľa využitia na:

 • priestory prístupné návštevníkom ZŠ,
 • zázemie pre hráčov a trénerov,
 • administratívne priestory užívané MsHKM r.o. a MsHK a.s.,
 • priestory prevádzkovateľa,
 • technologické priestory.

Prevádzková doba: od 06:00- 22:00 hodiny.

Sezóna verejného korčuľovania začína na základe rozhodnutia vlastníka ZŠ.

Rozpis tréningov a zápasov je uvedený na webových stránkach MsHK Žilina a MsKM Žilina. Využívanie priestorov zimného štadióna pri školských a hokejových akciách je nahlasované na ŽILBYT s.r.o. a organizačne zabezpečované pedagogickým a bezpečnostným dozorom ustanoveným príslušnej školy, resp. trénerom.

 

Všeobecné zásady prevencie rizika na zimnom štadióne

Technické a technologické opatrenia:

 • pri používaní zariadení a náradia treba dodržať predpísané postupy podľa návodov používania zariadení a pokynov dozoru,
 • únikové cesty a manipulačné priestory, uzávery vody a elektrického prúdu sú trvale voľné,
 • priestory sú náležite označené výstražnými symbolmi,
 • v priestoroch zimného štadióna sa nachádzajú chemické látky len v potrebnom množstve,
 • za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov zodpovedá štatutárom určený dozor, ktorý pravidelne vykonáva kontrolu a zápis v potrebných dokladoch.

Individuálne opatrenia, osobné ochranné prostriedky /OOPP/:

 • zamestnancom zabezpečujúcim prevádzku a údržbu zimného štadióna sú v potrebnom rozsahu poskytované Kontroluje sa používanie, zabezpečuje sa účinnosť a pravidelná údržba, resp. očista poskytovaných OOPP, za ktorú zodpovedá poverený pracovník,
 • predpísané OOPP pri údržbe a opravách, vrátane upratovania sú:
  • ochranný odev (nohavice, blúza), obuv, gumené rukavice, celo tvárová maska,
 • zamestnanci pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenenú šatňu, vybavenú stolom, stoličkami a skrinkami na odkladanie odevu, sprchou, umývadlom a WC zariadením,
 • zamestnanci dodržiavajú zásady osobnej hygieny, a to:
  • pravidelné umývanie 1úk, tečúcou teplou vodou a mydlom,
  • pri kontaminácii rúk sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

 

5.  Podmienky   prevádzky   zimného     štadióna   a zásady    ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zimného štadióna

Prevádzka zimného štadióna je zabezpečovaná celoročne. Ľadové plochy (hlavná ľadová plocha a tréningová hala) sú v prevádzke denne v čase od 06:00 - 22:00 hodiny. Kvalita pitnej vody využívanej najmä na hygienickú očistu, vyhovuje požiadavkám platných súvisiacich predpisov. Kontroly, prehliadky, skúšky, revízie (odborné prehliadky a skúšky) sú vykonávané v zmysle § 9 ods. 1. písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, ďalej v zmysle príslušných STN.

Na zimnom  štadióne  je  prevádzkovateľom  zriadená  miestnosť  vyhradená na poskytovanie  prvej  pomoci  vybavená  skrinkou  na prvú  pomoc  a prostriedkami na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci. Táto miestnosť je označená v zmysle platného predpisu, a preberajú si ju usporiadatelia športových, kultúrnych alebo obdobných akcií.

Prvú pomoc môžu poskytovať len kvalifikovaní pracovníci.

 

Povinnosti prevádzkovateľa zimného štadióna

 • ľmiestniť na viditeľnom mieste prevádzkoY) poriadok, aby sa s ním mohli oboznámiť

\·šctci užívatelia ľadovej plochy, návštevníci a l'.amestnanci.

 • Udržiavať celý areál v čistote a včas pripraviť ľadovú plochu na tréningový proces, zápas , resp. iné podujatie.
 • Schvaľovať a dodržiavať stanovený hanmmogram tréningových hodín, zápasov a iných podujatí.
 • Vykonávať pravidelnú a riadnu kontrolu a údržbu celého areálu a jeho zariadení.
 • Zabezpečiť vhodné osvetlenie, vetranie objektu, šatní, sociálnych priestorov a ľadovej
 • Vyžadovať dodržiavanie prevádzkového poriadku platiaci pre zimný štadión.
 • Vykázať z objektu    ZŠ    v spolupráci s mestskou políciou      takých   špo1tovcov   a návštevníko ktorí napriek upozorneniu nedodržiavajú prevádzkový poriadok.

 

Organizačné ustanovenia pre účastníkov ZŠ

 • Na ZŠ je dovolené vykonávať len tie aktivity, na ktoré je určený.
 • Cieľom používania ZŠ je osvojovanie si základných pohybov pri korčuľovaní, prevádzkovanie hokejových zápasov, turnaje žiakov, občanov a zamestnancov, tréningy športových klubov, záujmových skupín a pod..
 • Športovú činnosť môže na ZŠ vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko, užívateľ je povinný dodržiavať zásady BOZ a PO v priestoroch ZŠ a v jej bezprostrednom okolí.
 • Nahlasovať sa na prenájom ZŠ je možné priamo na ZŠ, alebo v kancelárii vedúceho prevádzky ZŠ, príp. mailom.
 • Každý účastník je povinný sa riadiť pokynmi organizačného a návštevného poriadku
 • Samostatne je vstup povolený len osobám nad 12
 • Na ZŠ je v čase verejného korčuľovanie zakázané naháňať sa, podrážať iných, ohadzovať sa snehom, korčuľovať proti uvedenému smeru a používať hokejku, puk alebo loptičku.
 • Je zakázané skákať cez mantinel a sedieť na mantineloch, fajčiť, konzumovať jedlá a piť nápoje na ľadovej ploche.
 • Počas úpravy ľadu je vstup na ľadovú plochu zakázaný.
 • Na ľadovú plochu je zakázané vstupovať bez korčúľ, vodiť deti na sánkach, bicykloch alebo iných prostriedkoch.
 • Vstupovať na ľadovú plochu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok je zakázané.
 • Žiaci materskej školy, strednej školy vstupujú na ľadovú plochu pod dozorom poverenej
 • Na ľadovej ploche odporúčame nosiť rukavice a prilbu nakoľko najčastejšími úrazmi sú porezania a poranenia hlavy a rúk.
 • Fajčenie je v celom objekte zimného štadióna zakázané.

 

Zákazy pre návštevníka ZŠ

Účastníkovi ZŠ) sa zakazuje vnášať a používať na zimnom štadióne:

 • pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno vykonať útok proti telu,
 • spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
 • elektricky, mechanicky alebo inak pohái'lané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk,
 • zvieratá,

 

 • laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na ostatných účastníkov,
 • prístroje na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu, okrem mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení,
 • alkoholické nápoje, omamné alebo psychotropné látky,
 • štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na športové podujatia,
 • písomní, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazozvukové vyhotovenie textov, vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, príp. obsahujúce, podporujúce nenávisť, násilie alebo odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcov pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, náboženské vyznanie a pod.

 

Povinnosti návštevníkov verejného korčuľovania

 • Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny správcu ZŠ, usporiadateľskej služby na ľade a ostatných pracovníkov ZŠ.
 • Účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia. požiarnej a civilnej ochrany hygieny, plán civilnej ochrany a prevádzkový
 • Užívatelia sú povinní všetky úrazy nahlásiť zodpovedným zamestnancom zimného štadióna (vedúci prevádzky) a to bezodkladne po zistení úrazu. Lekárnička !.pomoci je umiestnená v pokladni ZŠ. Jej použitie s podpisom zranenia sa zapíše clo knihy úrazov, ktorá je tiež uložená v pokladni ZŠ.

Pri korčuľovaní na ľadovej ploche je zakázané:

 • korčuľovať v skupinách, v protismere a neprimerane rýchlo,
 • sedieť na mantineli,
 • konzumovať jedlo a pitie na ľadovej ploche,
 • hádzanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú
 • organizovanie tréningu hokejistov a krasokorčul

 

6.  Spôsob a frekvencia upratovania na zimnom štadióne

 

Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote. Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia (súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu - zameraný na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov) hore uvedených priestorov a zariadení.

Cieľom mechanickej očisty je udržiavať priestory zimného štadióna, šatní a príslušných

zariadení na osobnú hygienu (sprchy, WC, umývadlá) v náležitej čistote. Pri mechanickej očiste je nutné dodržať hlavné zásady, ktorými sú vykonanie dôkladného vyčistenia priestorov pri dodržaní zásad BOZP.

 

Mechanická očista

Spôsob

Frekvencia

Poverený zamestnanec

upratovanie, čistenie

a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu (šatne,

metla, handra, mop, saponát - vlhké

utieranie, dezinfekcia

po každom tréningu alebo

zápase

poverený pracovník

umyvárne, sprchy, WC

dezinfekčným

 

 

zariadenia hráčov)

roztokom

 

 

upratovanie, čistenie

metla, handra, mop,

po každom

poverený

a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu návštevníkov

saponát - vlhké utieranie, dezinfekcia dezinfekčným roztokom

športovom a kultúrnom podujatí  pracovník

upratotovanie, čistenie a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu zamestnancov

 metla, handra, mop, saponát - vlhké utieranie, dezinfekcia dezinfekčným roztokom  denne poverený pracovník 
upratovanie, mechanická očista tribúny  metla, handra, mop, saponát - vlhké utieranie,

po každom športovom a kultúrnom podujatí

 poverený pracovník

 

 

7. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcií povrchových plôch, miestností a zariaďovacích predmetov

Mechanická očista sa vykonáva  v zmysle stanoveného harmonogramu čistiacich a dezinfekčných prácach, zvycaJne na vlhko za pridania dezinfekčného prostriedku. Koncentrácia dezinfekčných prostriedkov sa zvolí podľa miery znečistenia povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov podľa návodu výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Pri dekontaminácií povrchov sa zachováva:

 • dvojfázový postup čistenia, pri veľmi znečistených plochách - najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú  v teplej  vode, a potom  vlastná  dezinfekcia  s prípravkami s dezinfekčným účinkom, alebo

jednofázový postup čistenia, pri nie veľmi znečistených plochách - za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom.

Pri dekontaminácií sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.

 

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:

 1. Správne vykonať mechanickú očistu (dôkladné odstránenie mechanických nečistôt), následne správne vykonať dezinfekciu, pri ktorej sa musí dodržať správna - predpísaná koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
 2. Dodržiavať predpísanú koncentráciu dezinfekčných roztokov a odporúčanú dobu pôsobenia - expozičný čas.
 3. Dezinfekčné roztoky pripravovať vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.

 

Dezinfekčné prostriedky sa uskladňujú vždy v k tomu vyhradených priestoroch - sklade. Nesmú byť uskladnené na ľahko dostupnom mieste. Obaly musia byť zreteľne a na prvý pohľad viditeľne označené. Na obale je nutné vyznačiť výstrahu o aké látky sa jedná, aby nemohlo dôjsť k prípadnej zámene napr. s vodou alebo nápojom.

Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami je nutné používať OOPP - rukavice, odev. Po práci si treba ruky dôkladne umyť a ošetriť vhodným krémom na ruky.

Prvá pomoc pri poliatí pokožky alebo sliznice tela koncentrovaným roztokom dezinfekčného prostriedku v opláchnutí pokožky prúdom tečúcej pitnej vody. Pri požití dezinfekčného roztoku je nevhodné prvú pomoc poskytnúť požitím väčšieho množstva vody, alebo inej tekutiny. Najúčinnejšia prvá pomoc je vyvolať u postihnutého násilné zvracanie a vyhľadať lekárske ošetrenie.

 

Prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu

Na mechanickú očistu: detergenty - jar, pur, tekuté prášky - cif, ata, čistiace prípravky - fixinela, domestos.

Na dezinfekciu: SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Jodonal B (2,5%, 30 min.),

Forten (0,5%, 1 hod.).

Prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia: SAVO prim (3%, 30 min.), 5 P (2,5%, 2 hod.), 5 P plus (1,5%, 1 hod.).

Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa

v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.

 

8 Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies

 

Údržba osvetlenia spočíva v čistení svietidiel a svetelných zdrojov, vo výmene svetelných zdrojov a obnove povrchov plôch odrážajúcich alebo prepúšťajúcich svetlo. Údržbu osvetlenia vykonávajú určení zamestnanci - údržbár.

V prípade potreby, vzhľadom na vyskytujúce sa miestne podmienky je v záujme zaistenia

bezpečnosti pri práci upozorniť na výkon údržby všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch štadióna, aby nedošlo k ohrozeniu týchto osôb a je nutné aj odpojiť niektoré zariadenia hlavným vypínačom. Pre prístup k osvetľovacím zdrojom sa používajú prenosné rebríky. Zamestnanci určení k výkonu údržby osvetlenia sú povinní si zabezpečiť a na miesto údržby priniesť všetky potrebné nástroje a pracovné pomôcky nevyhnutné pre ďalšiu prácu, vzhľadom na charakter a rozsah vykonávaných prác. K práci je dovolené používať iba nepoškodené pracovné náradie a pracovné pomôcky.

Čistenie osvetľovacích telies a okien sa vykonáva pravidelne v určených lehotách (NV

SR č. 391/2006 Z. z.) a v prípade potreby rovnako v tem1ínoch mimo týchto lehôt.

 

Čistenie osvetľovacích telies

Druh prevádzky

Lehoty

Spôsob čistenia

veľmi malý vznik prachu

najmenej lx/ rok

 

vlhké utieranie

malý vznik prachu

najmenej 2x / rok

veľký vznik prachu

najmenej 4x / rok

 

Čistenie okien

Druh prevádzky

Lehoty

Spôsob čistenia

okná miestnosti s malým prevádzkovým vznikom prachu, dymu

 

najmenej 2x / rok

 

a sadzí

 

 

okná miestnosti s veľkým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí

najmenej 4x / rok

zvnútra

najmenej 2x / rok zvonku

 

vlhké utieranie

okná miestnosti s veľkým znečistením

najmenej 4x / rok

 

vonkajšími vplyvmi

zvnútra aj zvonku